شرکت تکاب سی ان جی/ تولیدکننده قطعات CNG

سیم رابط سنسور فشار مدل خارج (1/6متر) TAKAB 12

سیم رابط سنسور فشار مدل خارج (1/6متر) TAKAB 12

سیم رابط سنسور فشار

سیم رابط سنسور فشار بمنظور ارتباط سنسور فشار به کلید برد بکار میرود لازم به ذکر است این سیم رابط تنها با سنسورهای شرکت قابل استفاده می باشد ولی سیمهای رابط دیگر شرکتها با توجه به هم نوع بودن آنها روی سنسورهای تکاب قابل استفاده می باشد