شرکت تکاب سی ان جی/ تولیدکننده قطعات CNG

سیم رابط سنسور فشار 1/6 متر TAKAB 5
سیم رابط سنسور فشار 1/6 متر TAKAB 5
سیم رابط سنسور فشار 1/6 متر TAKAB 5

سیم رابط سنسور فشار 1/6 متر TAKAB 5

سیم رابط مخصوص سنسورهای 5 ولت با طول 160 سانتیمتر ....

سیم رابط

سیم رابط مخصوص سنسورهای 5 ولت با طول 160 سانتیمتر با روکش pvc و سیم زرسیم 0/25. سیمهای رابط با طولهای سفارشی قابل تولید می باشد.

توجه: سیمهای رابط تولید شرکت تکاب تنها قابل استفاده با گیجهای شرکت می باشد ولی سیمهای رابط دیگر شرکتها با سنسورهای این شرکت قابل استفاده می باشد.